“CONVERSE COUPE” 2021FW MOVIE

_Description

_Credit

CL_Converse Japan, Director_Shiho Kikuchi (Nendesign), DP_Masaya Takagi, ST_Toshihiro Oku, H_Yuta Kodashiro, M_Masayo Tsuda