NIKKEI scoutAsia_新聞広告

_Credit

Art Director:Yoshihiro Yoshida, Shiho Kikuchi
Designer:Mao Tabuchi